Japan.CL - ジャパン

– Haiku de Ueshima Onitsura (1661-1738)

大旦むかし吹きにし松の風鬼貫 Ôashita mukashi fuki ni shi matsu no kaze